L’usuari tindrà dret a desistir de la compra realitzada en un termini de 14 dies des del lliurament de la mercaderia.

Manera d’exercir el dret de desistiment: Per a exercir el dret de desistiment respecte dels productes comprats exclusivament en la Web, haurà de manifestar la seva decisió inequívoca de desistir del contracte, en el termini de 14 dies naturals, d’alguna de les següents maneres:

Si tria l’opció de retornar el producte a la botiga de Mateua Dive 2025, s.l., haurà de contactar prèviament amb el nostre Servei d’Atenció al Client, en el telèfon +34 972773556 , qui li remetrà una autorització de devolució que haurà de presentar a la botiga.
Si tria l’opció de retornar el producte a través de la botiga en línia de la Web, haurà de posar-se en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client en el telèfon +34 972773556 o a través del compte d’email info@mateuadive.com.com per a manifestar de manera inequívoca la seva decisió de desistir del contracte.

Sense perjudici del que es disposa en els paràgrafs anteriors, també podrà optar per exercir el seu dret de desistiment emplenant i enviant electrònicament al compte d’email iinfo@mateuadive.com el formulari de desistiment que pot descarregar-se enviant un correu electrònic a info@mateuadive.com sol·licitant el formulari i en aquest cas, li comunicarem sense demora per correu electrònic la recepció d’aquest desistiment.

El dret de desistiment s’entendrà exercit dins de termini quan ens hagi enviat la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret abans que finalitzi el termini corresponent, en els termes indicats anteriorment.

Conseqüències del desistiment:

En cas que exerciti el dret de desistiment, li retornarem tots els pagaments que hàgim rebut de la seva part, inclosos les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual ens informi de la seva decisió de desistir del contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament en què es va abonar la compra sense que incorri en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

Els productes objecte de devolució hauran de trobar-se en perfectes condicions. Si no fos així, no es pot exercir aquest desistiment.

FULL DE RECLAMACIONS

Existeixen fulles de reclamacions a la disposició del client. El formulari es pot sol·licitar al nostre departament d’atenció al client per telèfon o bé per correu electrònic, i el farem arribar a l’adreça que ens indiquis. També pots sol·licitar-ho en el nostre establiment de la Plaça Punta Montgó nº2 de L’Escala

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES DE MANERA EXTRAJUDICIAL (PROCEDIMENTS DE RESOLUCIÓ)

Les controvèrsies entre les parts que puguin derivar-se de contractes subscrits exclusivament per via electrònica podran ser solucionades de manera extrajudicial a través de la plataforma de resolució de conflictes en línia que publica la Comissió Europea, en la qual es trobarà tota aquella informació necessària per a exercitar les accions que corresponguin.

L’enllaç a la plataforma des del qual es podrà exercitar la reclamació corresponent és el següent:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=es

JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA

En el cas que intervingui un consumidor i usuari, les parts se sotmeten, per a la resolució de conflictes derivats de les presents condicions generals de venda, als Jutjats i Tribunals de l’ordre civil corresponents al domicili del consumidor, en virtut de la seva normativa específica.

Per a la resta d’intervinents, la competència territorial vindrà determinada per les regles generals de distribució de competència, recollides en els articles 50 i següents de la Llei d’Enjudiciament Civil.